Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 10/03/2020
Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng có các chức năng và nhiệm vụ sau:

I. CHỨC NĂNG:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX và phát triển lực lượng thành viên của Liên minh HTX.

3. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho việc thành lập và phát triển của các HTX và các thành viên.

4. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế tập thể.

5. Tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố về kinh tế tập thể. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố.

2. Tuyên truyền vận động phát triển thành viên, Phối hợp với các ngành,các cấp tuyên truyền vận động thành lập, phát triển HTX, Liên hiệp HTX. Tổ chức các phong trào thi đua, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các đơn vị điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể và thành viên Liên minh HTX.

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ để thành lập và phát triển HTX, Liên hiệp HTX, các thành viên. Tổ chức các hoạt động liên kết giữa các đơn vị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tập thể và các thành viên.

4. Tập hợp nguyện vọng, nhu cầu của các HTX và các thành viên, kiến nghị, đề xuất với thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho sự phát triển của các HTX và các đơn vị thành viên.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong Liên minh HTX, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các đơn vị thành viên.

6. Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ có mục tiêu phát triển kinh tế tập thể. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh HTX và hỗ trợ thành viên.

7. Tham gia kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với khu vực kinh tế tập thể và các thành viên

8. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước, là đầu mối tham gia tiếp nhận, sử dụng nguồn hỗ trợ, viện trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển kinh tế tập thể theo quy định hiện hành của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố giao.

Tin cùng chuyên mục

1 / 4
Hình 4
2 / 4
Hình 3
3 / 4
Hình 2
4 / 4
Hình 1

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 26,001 Hôm qua: - Hôm nay: 5 Tuần này: 10 - Tuần trước: 12 Tháng này: 518 - Tháng trước: 304 Online: 1