Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 10/03/2020
I. Chức năng, nhiệm vụ của Liên minh hợp tác xã :
a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;
b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;
đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
II. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ HTX - doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Liên minh HTX
1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng
a. Chức năng
- Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động với các địa phương, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng;thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC-NLĐ cơ quan; công tác hành chính, quản trị, hậu cần cơ quan.
- Tham mưu về công tác tài chính kế toán trong cơ quan theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Tham mưu xây dựng các chính sách, pháp luật về hợp tác xã.
- Phối hợp với các địa phương, đơn vị, các phòng, trung tâm tham mưu xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX; tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình liên quan đến HTX và hoạt động của Liên minh HTX.
b. Nhiệm vụ
* Về công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX
Chủ trì phối hợp với các phòng, trung tâm tham mưu chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX; hoàn chỉnh các văn bản liên quan và lập hồ sơ lưu trữ sau khi kết thúc các cuộc họp, hội nghị.
* Về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng
- Cập nhật, lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ.Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và các phòng, trung tâm.Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CBVC-NLĐ cơ quan.
- Tham mưu thực hiện chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ cơ quan. Phối hợp với BCH Công đoàn chăm lo đời sống cho CBVC-NLĐ cơ quan.
* Về công tác tài chính
- Xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm; quản lý thu, chi quyết toán tài chính của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của thành phố.
- Theo dõi, quản lý tài sản cơ quan; tổ chức kiểm kê đánh giá và báo cáo theo quy định. Mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị của cơ quan.
* Về công tác thực hiện cơ chế, chính sách
- Xây dựng chiến lược,kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Theo dõi phân tích tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, đề xuất các biện pháp giúp đỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
- Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển kinh tế tập thể, tham mưu góp ý với các cơ quan liên quan các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, các đề án, dự án liên quan đến kinh tế tập thể.
- Tổng hợp cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể.
- Giải đáp những thắc mắc và tư vấn, hướng dẫn các HTX, THT trong thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể.
- Xây dựng chương trình kế hoạch hằng năm và dài hạn liên quan đến kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX.
* Về công tác hành chính, quản trị, hậu cần
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc bảo mật, khoa học, hiện đại.
- Dự thảo các văn bản, thông báo, báo cáo của cơ quan Liên minh HTX.Rà soát, hiệu chỉnh và ký nháy các văn bản do các phòng, trung tâm tham mưu đảm bảo đúng thể thức, thẩm quyền, thể loại văn bản trước khi trình lãnh đạo cơ quan ký ban hành.
- Tham mưu xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí xét thi đua, khen thưởng, hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua trong toàn khối, tổng hợp hoàn chỉnh các báo cáo, hồ sơ liên quan đến công tác thi đua.
- Theo dõi, ghi biên bản các cuộc họp cơ quan, thông báo kết luận của lãnh đạo cơ quan tại các cuộc họp; đồng thời kiểm tra, theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan đối với các tập thể, cá nhân liên quan.
- Quản lý xe ôtô của cơ quan để bố trí phục vụ công tác theo chỉ đạo của lãnh đạo.Đảm bảo công tác bảo vệ và tạp vụ.
- Chủ trì, phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan quản trị mạng máy tính, khắc phục sự cố, bảo đảm hệ thống mạng tin học cơ quan hoạt động ổn định. Chủ trì phối hợp với các đơn vị đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc.
- Thực hiện công tác quản trị, hậu cần. Tổ chức công tác phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đón tiếp khách.
- Thừa lệnh Thường trực phân công, điều động CBVC-NLĐ các phòng, trung tâm trong cơ quan để phục vụ các cuộc họp, hội nghị và công việc chung.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ HTX - doanh nghiệp vừa và nhỏ.
a. Chức năng
- Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX.
- Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX.
- Tuyên truyền, vận động phát triển HTX.
- Tham mưu giúp Thường trực Liên minh thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
b. Nhiệm vụ
- Tư vấn, hướng dẫn các HTX về xây dựng các dự án đầu tư, phương án kinh doanh, thủ tục vay các nguồn vốn.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nghề cho thành viên và người lao động theo kế hoạch được duyệt. Liên kết, hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Theo dõi, hướng dẫn các HTX về đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý môi trường, thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- Tư vấn, hỗ trợ giải thể HTX; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm…
- Hướng dẫn các HTX về quản lý kinh tế tài chính, xúc tiến thị trường, hợp tác liên doanh liên kết giữa HTX với các thành phần kinh tế, giới thiệu sản phẩm của HTX.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho các HTX nghiên cứu, học tập mô hình HTX mới, mô hình HTX điển hình tiên tiến và các kinh nghiệm trong hoạt động của Liên minh HTX.
- Tìm kiếm các dự án, các nguồn lực hỗ trợ HTX phát triển SXKD. Xây dựng và tổ chức phối hợp thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác. Cung ứng dịch vụkiểm toán cho các HTX.
- Tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể.
- Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thành lập mới HTX và phát triển thành viên.
- Xây dựng và phổ biến kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, các mô hình HTX mới.
- Tổ chức các hoạt động của thành viên tham gia các phong trào do các ngành, các cấp phát động.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương và đoàn thể và tổ chức thực hiện để vận động phát triển kinh tế tập thể. Chủ động triển khai và phối hợp triển khai đồng thời thực hiện rà soát đánh giá theo từng năm, từng giai đoạn.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX
a. Chức năng
Hỗ trợ các HTX, Liên liệp HTX đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; đầu tư mở rộng sản xuất; phát triển sản phẩm,dịch vụ mới; đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tổ chức các hoạt động phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm.
b. Nhiệm vụ
1. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ, nguồn vốn góp ưu đãi, nguồn vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ hợp pháp cho Quỹ bằng hình thức không hoàn lại hoặc hoàn lại một phần nhằm phát triển nguồn vốn của Quỹ.
2. Hỗ trợ vốn cho các HTX để phát triển sản xuất, kinh doanh dưới hình thức cho vay có hoàn trả, có thu lãi với lãi suất ưu đãi.
3. Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; thu hồi kịp thời, đầy đủ các khoản vốn cho vay để bảo toàn vốn.
4. Thực hiện đúng các quy định về tài chính, chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán, các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
5. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, quyết định, biên bản về hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật.
6. Định kỳ hàng năm, hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, Quỹ nộp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính cho Liên minh HTX, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.


Tin cùng chuyên mục

1 / 4
Hình 4
2 / 4
Hình 3
3 / 4
Hình 2
4 / 4
Hình 1

 
Loading the player...
Đà Nẵng, Việt Nam

 
Lượt truy cập: 25,999 Hôm qua: - Hôm nay: 3 Tuần này: 10 - Tuần trước: 10 Tháng này: 518 - Tháng trước: 302 Online: 2